ZTA Expertise BV

   
     +31 657 56 46 70 // info@zta.nu

Waarde definities   arrow

Overzicht van verschillende waarde definities

Bij het waarderen/taxeren van motorvoertuigen en werkmaterieel kunnen afhankelijk van het belang en toepassing verschillende waarde definities worden gebruikt. Denk hierbij aan een taxatie ten behoeve van de verzekerde som of een waarde taxatie ter waardering van de vlottende activa in een bedrijf.

In het verzekeringsrecht is het indemniteitsbeginsel een belangrijk principe. Verzekeringen dienen om de financiële gevolgen van een schade af te dekken. Hierbij geldt dat de verzekerde (de schadeleidende partij) er financieel niet op vooruit mag gaan. In art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek voor verzekeringen is vastgelegd dat de verzekerde krachtens de verzekering geen vergoeding mag ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Om discussie over de omvang van de schade en dus de hoogte van de schade-uitkering te voorkomen is het laten verrichten van een taxatie conform art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek door een deskundige belangrijk.

Vervangingswaarde

In artikel 7.956 BW is bepaald dat een gebouw naar zijn herbouwwaarde, en andere zaken naar hun vervangingswaarde zijn verzekerd. Vervangingswaarde is het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken.

De vervangingswaarde is de waarde die door een deskundige wordt bepaald bij een taxatie als bedoeld in art.7:960 BW. (indemniteitsbeginsel) Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardig motorvoertuig. Uitgangspunt hierbij is dat een gelijkwaardig voertuig binnen een redelijke termijn moet kunnen worden aangeschaft bij een vergelijkbare leverancier.

Dagwaarde

Onder de dagwaarde van een motorvoertuig wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering, schade of slijtage. In verzekeringstermen wordt met dagwaarde en vervangingswaarde vaak hetzelfde bedoeld.

Nieuwwaarde

Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een nieuw voertuig van hetzelfde merk, type en uitvoering bij een vergelijkbare leverancier.

Herbouwwaarde

Onder herbouwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor herbouw van het (gedeeltelijk) tenietgegane motorvoertuig naar een zelfde staat als direct voor het voorval. Het verzekerde bedrag voor herbouwwaarde is inclusief toegevoegde accessoires, opties en voertuigmodificaties. Een taxatie op basis van herbouwwaarde kan aan de orde zijn bij unieke vooroorlogse en ‘custommade’ motorvoertuigen, waarvan vervanging door een soortgelijk motorvoertuig niet mogelijk is.

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om een gerestaureerd voertuig tegen de herbouwwaarde te verzekeren indien deze de vervangingswaarde overstijgt. Over het algemeen wordt het verschil tussen beide waardes dan in 3 jaar afgeschreven zodat na 3 jaar de vervangingswaarde gaat gelden.

Waarde in het economisch verkeer / bedrijfsgebonden waarde

Onder waarde in het economisch verkeer (WEV) wordt verstaan het bedrag dat voor het motorvoertuig bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed.

In de Nederlandse wetgeving komt deze waarde definitie op een aantal plaatsen voor, zo wordt de WEV bijvoorbeeld genoemd bij de waardering van de verkrijging ter vaststelling van de successierechten, bij de waardering van het motorvoertuig ter vaststelling van de fiscale bijtelling van motorvoertuigen ouder dan 15 jaar en bij de waardering t.b.v. overdracht van een motorvoertuig vanuit de bedrijfsactiva naar privé.

Particuliere verkoopwaarde

Onder particuliere verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat het motorvoertuig zal kunnen opbrengen wanneer een particulier dan wel een handelaar, garage- of dealerbedrijf het motorvoertuig op de meest geëigende manier binnen een redelijke termijn verkoopt zonder dat er sprake is van inruilkortingen, garantieregelingen of coulance.

Inruilwaarde

Onder inruilwaarde wordt verstaan het bedrag dat voor het motorvoertuig wordt betaald c.q. op de aankoopprijs in mindering wordt gebracht, indien dit motorvoertuig ingeruild wordt bij een garage- of dealerbedrijf bij de aanschaf van een ander voertuig.

Inkoopwaarde handel

Onder inkoopwaarde handel wordt verstaan het bedrag dat het motorvoertuig op zal brengen indien het motorvoertuig ter inkoop wordt aangeboden aan een handelaar, garage- of dealerbedrijf. Volgens het arrest van de Hoge Raad van 10 juli 2009 (nr. 07/11237) is deze waarde de grondslag voor de BPM-berekening bij aangifte op basis van taxatie of koerslijst.

Verkoopwaarde dealer/handel

Onder de verkoopwaarde dealer/handel wordt verstaan het bedrag dat door een handelaar, garage- of dealerbedrijf als vraagprijs voor een motorvoertuig wordt gehanteerd bij verkoop aan een eindgebruiker. In dit bedrag zit vanzelfsprekend een bedrag voor emolumenten (garantie, coulance, afleveringsbeurt, verkoopkosten en inruilkorting).

Executiewaarde

Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat het motorvoertuig redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij gedwongen verkoop in opdracht van de schuldeisers.

Restantwaarde

Dit is wat het motorvoertuig nog waard is na een schade waarbij sprake is van een totalloss. De restantwaarde komt tot stand door gecertificeerde opkopers die binnen 4 werkdagen een bod uitbrengen op het beschadigde voertuig. Het hoogste bod is de restantwaarde. Het verschil tussen de dagwaarde en de restantwaarde is het schadebedrag.

Totalloss

Zodra de reparatiekosten de waarde van het voertuig direct voor het evenement minus de opbrengst der restanten te boven gaan is er sprake een ­­­­­­­­­­­­­­­­economisch totaal verlies. Er is sprake van een technisch totalloss wanneer de schade zo groot is dat ook technisch gezien herstel niet meer mogelijk is, bijv. na een brand.

Opmerkingen:

  • Afhankelijk van de aard van het voertuig zijn bovengenoemde waarde begrippen inclusief BPM en BTW (personenauto) of juist excl. BTW (bedrijfsvoertuigen of werkmaterieel). Verder dient rekening te worden gehouden met de begrippen BTW of marge voertuig. Bij een (personen)auto met een zakelijke eigenaar is de BTW component nog verrekenbaar, bij particulier bezit is dat niet meer mogelijk en spreekt men van een marge auto. Kortom, met de specifieke omstandigheden dient rekening te worden gehouden en deze dienen ook bij de taxatie vastgelegd en vermeld te worden.
  • Hoewel bovenstaande informatie naar beste weten en kunnen is opgesteld geldt een voorbehoud voor fouten en wijzigingen en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Opgesteld 21 augustus 2014  /  Geactualiseerd op 16 maart 2015 / Geactualiseerd op 18 februari 2016 / Geactualiseerd op 14 april 2017
ZTA Expertise